pomoc dla rolników
formy pomocyKRUS: Ulgi w spłacie należności

Ulgi w spłacie należności, umorzenia


WAŻNE w przypadku zaistnienia trudności płatniczych lub powstania zadłużenia

Z faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wynika konieczność opłacania przez rolników składek kwartalnych, a zaniechanie regulowania tych należności w określonym, ustawowym terminie płatności, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, bądź zapłacenie ich w niepełnym wymiarze, powoduje powiększenie wymiaru składek o odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki. Jeżeli rolnik znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, uniemożliwiającej mu uregulowanie wpłat składek w terminie, lub z tytułu nie opłaconych w terminie składek powstało zadłużenie, może zwrócić się do najbliżej placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS z wnioskiem o zastosowanie ULGI W SPŁACIE, którą KRUS może udzielić w formie:

- odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
- rozłożenia zadłużenia na raty,
- zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat

Ponadto płatnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie całości lub części zadłużenia.

W myśl art. 41a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.

Zgodnie z postanowieniami ustawy od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu.

krus.gov.pl